OC przewoźnika drogowego

OC przewoźnika drogowego

OC przewoźnika drogowego – transport drogowy to jedna z najważniejszych gałęzi transportu w Europie. Rozbudowana sieć dróg pozwala na dostarczanie ładunków bezpośrednio do miejsca przeznaczenia. Na rynku usług transportowych działa wiele firm świadczących usługi przewozowe. Większość z nich ma wykupioną polisę OC zapewniającą ochronę finansową w razie uszkodzenia przewożonego towaru.

Polisa nieobowiązkowa, lecz konieczna

Ubezpieczenie OC przewoźników drogowych to produkt skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zgodną z PKD 49.41Z. Obejmuje ona przewóz towarów w ruchu krajowym lub międzynarodowym. Osoby, które planują założenie własnej firmy transportowej, często zastanawiają się, czy polisa OC przewoźników drogowych https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ ma charakter obowiązkowy? Okazuje się, że nie. Pomimo tego, że teoretycznie nie trzeba zawierać takiego ubezpieczenia, w praktyce okazuje się, że bez niego prowadzenie działalności będzie niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ niewielu klientów decyduje się na współpracę z przewoźnikami, którzy nie posiadają polisy OC. Stanowi ona zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia lub utraty ładunku przez przewoźnika i ułatwia zleceniodawcy odzyskanie pieniędzy za poniesione straty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy, którzy pragną wykonywać działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego przy użyciu pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, muszą uzyskać licencję przewozową. Jednym z warunków otrzymania dokumentu jest spełnienie wymogu posiadania rezerw kapitałowych na poziomie 9000 Euro w przypadku korzystania z jednego pojazdu. Dodatkowo od 21 maja 2022 podobny wymóg dotyczyć będzie przewoźników oferujących przewozy pojazdami o DMC do 3,5 tony. W takim wypadku konieczne będzie zgromadzenie kapitału w wysokości 1800 Euro. Co z przewoźnikami, którzy nie spełnią tych wymogów? Jednym ze sposobów uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności transportowej jest posiadanie gwarancji bankowych lub wykupienie polisy OC przewoźnika drogowego.

Ryzyka objęte ochroną

OC przewoźnika drogowego
OC przewoźnika drogowego

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność przewozową ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub finansowe od momentu przyjęcia przesyłki od zleceniodawcy do momentu jej wydania odbiorcy. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Przewozowe szkody rzeczowe dotyczą utraty, ubytku lub uszkodzenia przyjętej przesyłki towarowej. Przez szkody finansowe rozumieć należy straty finansowe powstałe w wyniku opóźnienia dostawy. W przypadku stwierdzenia winy przewoźnika, który miał wykupioną aktualną polisę OC, firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest do wypłaty poszkodowanemu podmiotowi odszkodowania w wysokości adekwatnej do poniesionej straty. Odpowiedzialność firm transportowych wykonujących przewozy międzynarodowe reguluje Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów. 

Zakres terytorialny polisy OC przewoźnika drogowego https://www.fullpolisa.pl/ powinien być dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności. Na co jeszcze zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia? Przede wszystkim na wyłączenia odpowiedzialności. Szczegółowe informacje dotyczące zdarzeń, za które firma ubezpieczeniowa nie odpowiada, znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Aby uzyskać pełną ochronę, warto zapytać agenta o możliwość objęcia ochroną dodatkowych zdarzeń. Zwykle zakres odpowiedzialności przewoźników może zostać rozszerzony o dodatkowe klauzule. W zależności od wybranego wariantu rozszerzenie obejmuje szkody:

  • powstałe wskutek rabunku lub rozboju,
  • powstałe podczas przewożenia żywych zwierząt,
  • związane z utratą bądź uszkodzeniem kontenera,
  • związane z przewozem materiałów niebezpiecznych,
  • związane z przewozem towarów łatwo psujących się.

Co wpływa na ceny polis

Ceny polis OC przewoźników są bardzo zróżnicowane i kształtują się na poziomie od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. Od czego zależy wysokość składki? Przede wszystkim od zakresu ubezpieczenia. Cześć przedsiębiorców kierujących się ceną wybiera najtańsze produkty ubezpieczeniowe. Niestety zazwyczaj niższej składce towarzyszy ograniczony zakres ochrony. Bardziej rozbudowane polisy, choć są droższe, gwarantują pełne zabezpieczenie przed wszystkimi zdarzeniami. Na cenę ubezpieczenia istotny wpływ mają również inne czynniki. Jednym z najważniejszych jest wysokość sumy ubezpieczenia. Jej wartość wyznacza maksymalne odszkodowanie, które może uzyskać klient poszkodowany przez przewoźnika. Przyjmuje się, że jej wysokość powinna być adekwatna do wartości przewożonych ładunków. 

Co jeszcze firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę podczas kalkulacji składki OCP? https://www.bluescity.pl/oc-przewoznika-drogowego/ Przede wszystkim wysokość przychodów uzyskiwanych przez firmę transportową z tytułu realizowanych przewozów. Im ich wartość jest większa, tym droższe będzie ubezpieczenie. Istotne znaczenie ma także liczba pojazdów oraz ich ładowność. Nie bez znaczenia jest również historia ubezpieczenia. Przewoźnicy szkodowi muszą liczyć się z wyższymi składkami. Na cenę polisy wpływa też rodzaj przewożonych ładunków, zakres terytorialny polisy oraz ilość wykupionych klauzul dodatkowych. Ze względu na duże różnice cen, warto przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej porównać oferty kilku firm.